• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

(اولتراویولت)UV

درتصفیه آب آشامیدنی حفظ سلامت عمومی بسیار ضروری میباشد.ضدعفونی باUV یک فرایند فیزیکی میباشد که میکروارگانیزمها وآلودگیهای آب را با استفاده از پرتو ماورابنفش ازبین میبرد.دراین تکنولوژی دوستدارمحیط زیست هیچگونه ترکیب شیمیایی وارد آب نمی شود وتغییری در اکسیژن محلول نیز ایجاد نمی گردد.ازدیگرمزایای این روش ازبین بردن باکتریهای مقاوم درمقابل کلرمیباشد.

دردهه های اخیراستفاده از این روش رشد فزاینده ای نموده بطوریکه بیش از 20 درصد تصفیه خانه های امریکای جنوبی که اخیرا احداث میگردنداز این روش استفاده مینمایند وبسیاری ازتصفیه خانه هایی که ضدعفونی بر اساس تزریقات شیمیایی مانند گاز کلر را بکار گرفته اند به این روش تغییر یافته اند

در زیرمقا یسه ای بین روشUV با کلرزنی صورت گرفته است

                                                                               
 

 

کلر

UV

مواد تولید شده سرطانزا

دارد

ندارد

مواد باقیمانده شیمیایی

دارد

ندارد

خورندگی

دارد

ندارد

حذف باکتریهاوویروسهای پیچیده

ندارد

دارد

هزینه سرمایه گذاری اولیه وهزینه بهره برداری

بالاتر

کمتر