• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

ماده بايوسايد نوع1

ماده بايوسايد نوع 1 (BID – BN100) جهت از بين بردن باكتريها در صنايع تصفيه آب وحذف باكتريهاي غير فيلم شونده مانند SRBو ...در كولينگ تاورها و سيستم هاي آب شيرين كن مورد استفاده قرار مي گيرد.بر پايه بنز آلكونيوم كلرايدها مي باشد ودر صنايع غذايي مورد استفاده قرار می گیرد در بشكه هاي 208 كيلوئي مي باشد .

ماده بايوسايد نوع 2

 ماده بايوسايد نوع2 ؛ ) BID – BN200 جهت كشتار باكتريها در صنايع تصفيه آب و جلوگيري از رشد باكتريها (MIC) و همچنين از بين بردن باكتريها (MBC) طراحي گرديده كه در اين تركيب بدليل خواص ويژه پليمري ايجاد شده در آن مشكلات رهايش به حداقل رسيده است و قابليت كاربرد آسان دارد و مصرف آن به حداقل به روش نانو و به ميزانppm 200-50 مي باشد كاربرد اصلي در زمينه از بين بردن باكتري هاي فيلم شونده و بايوفيلم دركولينگ تاور و برجهاي خنك كننده و بويلرها مي باشد.بر پايه نانوسيلور و بنز آلكونيوم كلرايد مي باشد بسته بندي در بشكه هاي 208 كيلويي مي باشد .

بايوسايد آرتا سيف گارد

براي از بين بردن باكتريها و جلوگيري از رشد آنها در صنايع تصفيه آب مورد استفاده قرار مي گيرد . بسته بندي در بشكه هاي 208 كيلويي مي باشد .

بايوسايد اكواپل

در كليه صنايع تصفيه آب و فاضلاب قابل استفاده مي باشد . بسته بندي در بشكه هاي 208 كيلويي مي باشد .