• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559


مفهوم آلاینده های نوظهور

این آلاینده ها دارای پتانسیل خطر برای انسان ومحیط زیست بوده وفاقد استانداردهای بهداشتی میباشند .سنتز مواد شیمیایی جدید ویا تغییردر نحوه استفاده وتوزیع مواد شیمیایی موجود میتواند سبب تولید این منابع باشد .گروههای مختلفی از آنها مانند ترکیبات دارویی ،سورفکتانتها ،آفت کشها وغیره در پساب تصفیه خانه های فاضلاب شناسایی شده اند.تحقیقات نشان میدهند بعضی از آلاینده های نوظهور مختل کننده غدد درون ریز میباشند.دلیل دیگر اهمیت آلاینده های نوظهور این است که این ترکیبات علیرغم داشتن غلظت های کم ،سمی ومقاوم بوده ودارای اثرات مضر برای انسان واکوسیستم میباشند.

منابع آلاینده های نوظهور عبارتند از:

-منابع صنعتی شامل آنتی اکسیدانها ،فنلها ،فتالاتها و...

- آفت کشها شامل علف کشها ،حشره کشها ،قارچ کشها و...

- ترکیبات دارویی ومحصولات مراقبت شخصی مانند داروهای ضد درد،ترکیبات ضدمیکروبی ،هورمون های سنتیک و..

روشهای حذف آلاینده های نوظهور:

راندمان حذف ترکیبات دارویی طی فرایند لجن فعال بسیار پایین بوده وبنابراین ترکیبات دارویی ازطریق پساب تصفیه خانه های فاضلاب وارد آبهای پذیرنده شده وخطر ورود آنها به آبهای آشامیدنی نیز وجود خواهد داشت.

مهم ترین تکنولوژیهای مورد توجه جهت حذف آلاینده های نوظهور عبارتند از فرآیندهای بیوراکتورغشایی ،جذب توسط کربن فعال وفرایندهای اکسیداسیون پیشرفته میباشند.

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته:

این فرایندها به وسیله رادیکال هیدروکسیل مشخص میشوند.بدین ترتیب بسیارمحتمل میباشد که رادیکال هیدروکسیل بتواند سبب اکسیداسیون ومعدنی سازی بسیاری از مولکولهای آلی به گاز دی اکسیدکربن ویونهای معدنی شود.

روشهای مختلفی برای تولید رادیکال هیدروکسیل وجود دارد که بعضی از این روشها شامل تابش نور(UV) وحضور اکسیدانهایی مثل پراکسید هیدروژن وازن میباشد.

بکارگیری ترکیب ازن وUV جهت گندزدایی پساب تصفیه خانه ای حاوی آنتی بیوتیکها ،ترکیبات ضد تب وترکیبات معطر با استفاده از غلظت 10-15 میلی گرم بر لیتر وزمان تماس 18 دقیقه سبب حذف کامل ترکیبات شده است.

روشهای اصلی اکسیداسیون پیشرفته

  1. سیستم های همگن بدون استفاده از پرتوها مانند
  2. سیستم های همگن با استفاده از پرتوها مانند
  3. سیستم های ناهمگن مانند